Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2020 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Regelingen 2021 ANBI

- Giften en donaties;

- Subsidies en sponsorbijdragen;

- Verkrijgingen uit erfenissen of legaten;

- Andere verkrijgingen.

2. De uitgaven bestaan uit:

- gelden, besteed ten behoeve van de doelgroep;

- uitgaven in verband met het organiseren van acties in het kader van de

doelstelling van de stichting;

- kosten van bestuurders of vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in

het kader van de doelstelling van de stichting.

3. Erfstellingen kunnen namens de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) natuurlijke personen.

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:

a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;

b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;

c. ten hoogste een bestuurder mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;

d. voor de benoeming tot bestuurslid is een verklaring omtrent gedrag vereist.

4. Bestuurders worden benoemd voor periode van maximaal vier jaar. Daarna is een bestuurslid herbenoembaar voor maximaal twee aaneengesloten termijnen van vier jaar.

In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten dat deze maximale periode van herbenoeming wordt verlengd met nog eens vier jaar, mits dit besluit unaniem wordt genomen.

5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

6. Een bestuurder verliest zijn functie:

a. door zijn overlijden;

b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;

d. door zijn vrijwillig aftreden;

e. door zijn ontslag door de rechtbank;

f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste drie in getal in het geval het bestuur uit meer dan drie personen bestaat.


Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:

- het gehele bestuur samen;

- elk bestuurslid afzonderlijk.

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en iedere bestuurder afzonderlijk tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van wet en overige regelgeving verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het adres van het kantoor van de stichting met de op grond van de wet en overige regelgeving toe te voegen gegevens.

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels


of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.

Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.

Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders.

Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:

1. de verschenen persoon sub 1, als voorzitter;

2. de verschenen persoon sub 2, als secretaris;

3. de verschenen persoon sub 3, als penningmeester; en als (gewoon) bestuurslid;

4. de verschenen persoon sub 4, als (gewoon) bestuurslid;5 de verschenen persoon sub 5, als (gewoon) bestuurslid;.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019).

Adres

Het adres van de stichting is: Lepelaar 44, 7943 SH Meppel.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Voorts verklaarden partijen dat zij het ontwerp van deze akte tijdig voor het passeren ter kennisneming hebben ontvangen, hebben doorgenomen en voldoende gelegenheid hebben gehad daarover vragen te stellen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Meppel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen heb ik, notaris, aan hen een toelichting gegeven op de inhoud van deze akte en hen gewezen op de mogelijke gevolgen daarvan.

Vervolgens hebben de verschenen personen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, op de hoogte te zijn met de mogelijke gevolgen ervan, en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Direct na beperkte voorlezing is deze akte, eerst door de verschenen personen en ten slotte door mij, notaris, ondertekend om zestien uur vijftien minuten.

*

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


Statuten en Acte AKvM


Oprichting: Stichting (Werkgroep) Arme Kant van Meppel

(Dossier 26564)

Op zevenentwintig augustus tweeduizend negentien, verschenen voor mij,

Mr Hartman Berend Lever, notaris te Meppel:

1. de heer Mr Jan Hendrik Bloksma wonende te 7941 HV Meppel, Wilhelminastraat 40, gehuwd, geboren te Amsterdam op zeventien februari negentienhonderd drieënvijftig, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort met het nummer NRKJ5KK26;

2. de heer Klaas Douwe Stoer, wonende te 7943 SH Meppel, Lepelaar 44, gehuwd, geboren te Meppel op zevenentwintig april negentienhonderd negenenvijftig, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort met het nummer NN491918H94;

3. de heer Hendrikus Rous, wonende te 7943 HE Meppel, de Kampen 10, gehuwd, geboren te Katwijk op zeventien december negentienhonderd zesenveertig, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort met het nummer IMJR2H802;

4. mevrouw Albertha Maria Gerritdina Kinds, geboren te Raalte op tien mei negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd, wonende te De Schuilplaats 29, 7943 CG Meppel, houdster van een rijbewijs met nummer 4700769805;

5. de heer Willem Nicolaas Middelkoop, geboren te Meppel op eenendertig oktober negentienhonderd zesenveertig, gehuwd, wonende te Nijeveenseweg 16, 7942 JM Meppel, houder van een paspoort met nummer NT6JPDP39;


hierna samen te noemen: ‘de oprichter’.

De verschenen personen hebben aan mij, notaris, het volgende verklaard:

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende statuten vast.


STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting (Werkgroep) Arme Kant van Meppel

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Meppel.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel:

- In gesprek te gaan met uitvoerende instanties en (plaatselijke) politiek om zo

de uitvoering van wet- en regelgeving te optimaliseren en te werken aan de

realisering van een goed minimabeleid.

- Samen te zoeken naar manieren om de sociale en financiële positie van

uitkeringsgerechtigden en minima te verbeteren.

- De inwoners van de gemeente Meppel bewust maken van de problemen van

minima en uitkeringsgerechtigden om zo te komen tot solidariteit voor en door

Meppelers.

- Het organiseren van acties om de concrete leefsituatie van de doelgroep te

verbeteren.

- Fondsen te werven voor het organiseren en realiseren van activiteiten,

en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 - Vermogen, Inkomsten en Uitgaven

1. Het voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting bestemde vermogen bestaat uit: