Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2020 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Regelingen 2021 ANBI


Beleidsplan Stichting Arme Kant van Meppel


September 2019


Postadres: Lepelaar 44, 7943 HE  Meppel

Tel. 0522-251476

06- 1310 6224 (Antwoord app)


De naam van de stichting is: Stichting (Werkgroep) Arme Kant van Meppel

Nummer Kamer van Koophandel: 7569 3291

Bankrekening: NL 84 RABO 0341 8578 74

Fiscaal nummer: 860364562

Doelstelling van de Werkgroep Arme Kant van Meppel

In gesprek gaan met uitvoerende instanties en met de politiek (vooral plaatselijk) om de uitvoering van wet- en regelgeving te optimaliseren en te werken aan realisering van een goed minimabeleid.


1. Samen te zoeken naar wegen en middelen om de sociale en financiële positie van de uitkeringsgerechtigden en minima te verbeteren. Dit kan onder meer door het verzamelen van knelpunten en deze ter sprake brengen bij de overheid, kerken, welzijnsinstellingen e.a.

2. Het stimuleren van bewustwording bij de inwoners van Meppel ten aanzien van de armoedepolitiek, maar ook bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld de kerken.

3. Het organiseren van acties om de concrete leefsituatie van de doelgroep te verbeteren.

Concrete invulling van bovenstaande doelen


1. Uitgangspunt: iedereen moet mee kunnen doen

2. Actieve beïnvloeding van de plaatselijke politiek.

Duidelijkheid vragen over de ontvangen rijksbijdragen vanwege decentralisatie, o.a. besteding Klijnsma bijdragen voor armoedebeleid* en de WTCG-CER gelden voor Chronische zieken en gehandicapten, duidelijkheid wat is ontvangen en waaraan dit is besteed.

Bestuursleden van de stichting

Jan Bloksma (Voorzitter)  

Klaas Stoer (Secretaris)  

Henk Rous (Penningmeester)

Betsie van Dam (Bestuurslid)

Nico Middelkoop (Bestuurslid)  


Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de gemaakte kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.


Wijze van Verwerven van inkomsten


Jaarlijks ontvangt  de Stichting een kleine subsidie van de gemeente Meppel en verwerft verder inkomsten door  acties alsmede via giften van o.a. diaconieën  en van  plaatselijke fondsen en andere organisaties en particulieren.

 

Besteding van het vermogen


De verworven inkomsten worden besteed aan (het  organiseren van diverse) activiteiten voor de minima, bijvoorbeeld een  Dagje uit naar Slagharen, goedkope kaartjes voor het zwembad in de zomer en voor de schouwburg, maar ook door uitgifte van supermarkt cadeaukaarten in december.


Ontbinding en vereffening


Artikel 12 - Ontbinding en vereffening (Uit de Statuten)

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.  Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.