Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers
                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2020 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Regelingen 2021 ANBI

Download hier de brochure en opgaveformulier in PDF

Opgaveformulier Arme Kant van Meppel 2021


Download hier de brochure Minimaregeling 2021

Brochure Minimaregeling 2021Informatie werkgroep

Arme Kant van Meppel

www.armekantmeppel. nl


Emailadres Voorzitter : info@armekantmeppel. nl


Wanneer u in aanmerking wilt komen voor onze activiteiten, kunt u een aanmeld formulier aanvragen via:

armekantmeppel.a cties@gmail.com


Als u onze activiteiten, wilt ondersteunen kunt u dit doen via aanmelding.

armekantmeppel@ gmail.com

Bankrekening Arme Kant Meppel

NL 84 RABO 0341 8578 74

Zie ook informatie Facebook: @armeKantmeppelinfo

Te volgen via Twitter: #ArmeKant

Telefoonnummer: 06 1310 6224 - Antwoord apparaat


Postadres: St. Arme kant van Meppel

Lepelaar 44 7943 SH Meppel


Heeft u een laag inkomen?


Dan heeft u misschien recht op aanvullende regelingen

Of

Op kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen


Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is.

Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkom en en beperkt vermogen.


In de brochure leest u waarvoor u in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en hoe u aanvraagt


 Zie ook onder de WERK en INKOMEN  van de gemeentelijke website
Inhoud:


2. Info Arme Kant van Meppel


5.  Fonds Deelnamen Maatschappelijke Activiteiten FDMA


7.  Regeling Participatie Schoolgaande Kinderen


8.   Kindsupport.  Alle kinderen mogen meedoen!


9. Laptopregeling schoolgaande kinderen


10.       Tegemoetkoming meerkosten W.M.O. ondersteuning                                                        


11. Bijzondere bijstand, Schoolkosten MBO Leerlingen


13. Individuele inkomenstoeslag


15. Bijzondere bijstand, individueel


16.  Kwijtschelding gemeentelijke belasting  


18.      Landelijke toeslagen / Info Leergeld


19. Hulp bij schulden


20.  Humanitas Thuisadministratie


21.  Schuldhulp Maatjes


22.  Voorlichting, Informatie en Advies (VIA-spreekuur)


23. Leenfonds Meppel


Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten

Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten, zoals

Contributies van (sport)verenigingen

Abonnement zwembad

Bezoek aan musea, theater, dierentuin, bioscoop, e.d.

Bibliotheek

Krantenabonnement

NS-voordeelurenkaart

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

Volwassen € 150,00

Kinderen tot 18 jaar € 100,00

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

U woont in de gemeente Meppel

U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel)

Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum voor uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 53.100,00.

Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen

Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 277,44 € 6.295,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1123,83 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1605,48 € 12.590,00

Alleenstaande in inrichting verblijvend € 389,85 € 6.295,00

Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1.249,79 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1693,67 € 12.590,00

1 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u in het stadhuis kunt verkrijgen Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u bij de aanvraag bewijsstukken van uw inkomen en vermogen aan.

De gemeente controleert steekproefsgewijs of de kosten waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Bewaart u daarom betalingsbewijzen van uw uitgaven.

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding over op uw bank- of girorekening.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd,

Via Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 of

Is ook via de website van de gemeente te downloaden:


Regeling participatie schoolgaande kinderen

Vaak wordt er voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd. Dit is voor mensen met een laag inkomen soms erg lastig. Om het mogelijk te maken dat uw kind / kinderen toch kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten, kunt u een beroep doen op de Regeling participatie schoolgaande kinderen.

De regeling betreft een vergoeding voor de kosten van schoolactiviteiten, zoals een schoolreisje, schoolkamp of excursie. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed tot aan een maximum van:

€ 200,00 voor een kind op de basisschool of

€ 250,00 voor een kind op het voortgezet onderwijs

Voorwaarden

Om een beroep op de regeling te kunnen doen, gelden de volgende voorwaarden:

U woont in de gemeente Meppel

U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs

Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan een schoolactiviteit

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.

Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum in uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt niet meer dan € 53.100,00.

Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen

Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 298,04 € 6.295,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1207,29 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1724,71 € 12.590,00

Alleenstaande in inrichting verblijvend € 415,27 € 6.295,00

Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1350,06 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1831,84 € 12.590,00

1 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld


Kind Support Meppel:  

ieder kind doet mee!

Spullen voor school, hobby's, een laptop, fiets of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel helpt!

Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Kind Support Meppel is er speciaal voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen!

Wil je gebruik maken van Kindsupport?
Een aanvraag doen is heel makkelijk. Vul het digitale aanvraagformulier in. Nadat wij de aanvraag ontvangen hebben, neemt een vrijwilliger contact met u op. Komt u in aanmerking? Dan zorgen wij voor een goede afhandeling!

Website kindsupportmeppel.nl


Binnen Kindsupport Meppel werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Leergeld Meppel, Kinderhulp, Jarige Job, Welzijn Mensenwerk en de Gemeente Meppel hebben als doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente Meppel, waarvan de ouder(s) niet veel geld te besteden hebben, te helpen.

Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen mee doen! Dat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten, een laptop voor school kunnen krijgen, hun zwemdiploma kunnen halen of naar muziekles kunnen.

Alle kinderen mogen meedoen!
Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen.De tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Aanvragen

Vraag de tegemoetkoming aan vóórdat u een laptop aanschaft. U moet een aanvraag bijzondere bijstand doen. U kunt dit formulier afhalen op het Stadhuis of aanvragen via 14 0522. 

Vermeld dat het om een laptop voor een scholier gaat en vul de de naam / geboortedatum en school van uw kind in.

U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt.

U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of direct online

Meesturen

Kopieën recente inkomensgegevens en uw vermogen mee als deze gegevens niet bij ons bekend zijn

Offerte van de laptop mee en een bewijs dat dit voldoet aan wat de school voorschrijft.

Voorwaarden

Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.

Alleenstaande € 1123,83 Gehuwde/Samenwonende € 1.605.48

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.839,00 voor een alleenstaande en  € 2.627,14 voor gehuwden/ samenwonenden.

Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522


Tegemoetkoming meerkosten

Wet maatschappelijke ondersteuning

Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u een blijvende beperking of psychische problemen hebt. Dus als u gebruik maakt van een rolstoel, als u ondersteuning ontvangt bij het huishouden of als u gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding. Met andere woorden u moet voldoen aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De meerkosten moeten worden gemaakt in relatie met uw beperking in zelfredzaamheid of participatie.

Er is geen vergoeding mogelijk als u in een inrichting verblijft met een indicatie volgens de Wet langdurige zorg of als een eerdere aanvraag voor maatwerk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is afgewezen.

Vergoeding kosten

U kunt een aanvraag indienen voor:

1. Extra kosten van maaltijden, als u zelf niet meer kan koken en wel zelfstandig woont. Mensen die niet meer zelf kunnen koken maken vaak gebruik van tafeltje dekje of van magnetronmaaltijden.

2. Extra kosten voor speciale kleding, als u gebruik maakt van een rolstoel. Met aangepaste kleding wordt uw zelfredzaamheid en soms de fysieke belasting van uw zorgverleners tijdens dagelijkse handelingen van aan- en uitkleden verbeterd. Er is  op maat gemaakte kleding te koop met een perfecte pasvorm en zitcomfort in de rolstoel. Deze kleding is duurder dan de confectiekleding.

3. Extra kosten van sportactiviteiten. Bent u lid van een sportvereniging en reist u bijvoorbeeld voor uw rolstoelbasketbal iedere week naar Zwolle? Dan kunt u het lidmaatschapsbewijs en een reiskostenoverzicht toevoegen.

4. Andere kosten voor maximaal één andere categorie die hier boven nog niet is genoemd

Niet in aanmerking komen kosten die vergoed kunnen worden door andere instanties. Bijvoorbeeld vergoedingen door zorgverzekeraar, zoals verstelbaar bed of speciale matras bij bedlegerigheid, Belastingdienst, zoals dieetkosten, UWV, zoals reiskosten of aanpassing auto voor werk of opleiding, werkgever, zoals aanpassingen van de werkplek of door de gemeente Meppel via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Ook wordt geen tegemoetkoming verstrekt voor kosten die in het verleden zijn wegbezuinigd door andere instanties en eigen bijdrage/eigen risico.

Hoogte tegemoetkoming

U kunt één aanvraag indienen voor de vier categorieën. In totaal voor maximaal € 2.000 per persoon per jaar.

Werkwijze

U kunt een aanvraagformulier opvragen via postbus@meppel.nl. Aanvragen kan ook bij het Wmo+loket van de gemeente Meppel via telefoon 14 0522 of van maandag t/m vrijdag van 9. 30-13.30 uur & woensdag ook van 13.30-15.00 uur in het Stadhuis. Wilt u niet wachten? Maak dan online een afspraak.

U moet aantonen dat er meerkosten zijn. Lever bij uw aanvraag bewijsstukken in. U kunt gratis 'kopieën' van de gemaakte kosten laten maken in het Stadhuis.

Na uw aanvraag vindt beoordeling plaats.

Tip

Vraag bij twijfel alstublieft aan! De gemeente Meppel wil een duidelijk beeld krijgen van de meerkosten die mensen hebben. De regeling kan zo de komende jaren beter worden afgestemd op de behoefte van de inwoners.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522
Bijzondere bijstand, schoolkosten                            MBO leerlingen

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de schoolkosten.

Vanuit het ministerie van OCW zijn aan de onderwijsinstellingen extra middelen beschikbaar gesteld voor de tegemoetkoming in de schoolkosten.

Veel scholen laten de uitvoering van deze regeling over aan Stichting Leergeld.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de onderwijsinstelling die uw zoon of dochter bezoekt.

Voorwaarden

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum (zie inkomenstabel)

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 12.040,00

Is uw inkomen iets hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding. Uw eigen draagkracht is vastgesteld op 50% van uw inkomen boven de inkomensgrens.

Zijn de jaarkse schoolkosten hoger dan uw eigen draagkracht, dan kunt u dat deel vergoed krijgen.

Wanneer de schoolkosten € 1.000,00 per jaar bedragen, heeft u recht op een vergoeding van € 400,00 (€ 1.000,00 - € 600,00).

Meest voorkomende inkomensgrenzen                                                            De genoemde bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld.

Uw situatie Inkomen

Alleenstaande ouder – geen kostendeler € 1.207,29

Gehuwden/ samenwonenden – geen kostendeler € 1.724,71

   

  Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Meppel die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

Hoogte toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 425,- per huishouden per jaar. De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U woont in de gemeente Meppel.

U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

U ontvangt minimaal 3 jaar een inkomen van maximaal 105% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel).

Uw eigen vermogen bedraagt minder dan het maximaal toegestane bedrag voor uw situatie (zie tabel).

De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden.

U heeft geen zicht op inkomensverbetering.

Pensioengerechtigden komen niet in aanmerkingen voor de individuele inkomenstoeslag.

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)
Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Inkomen1

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd– geen kostendeler € 1072,75

Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1532,50

maximaal 105% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeldKostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing. Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

Personen van 18 – 21 jaar

Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;

Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer).

Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 110%

Tweepersoons huishouden € 766,25

Driepersoons huishouden € 664,08

Vier persoons huishouden € 613.00


Meer informatie en aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u bij de balie kunt afhalen of dat u op verzoek wordt toegestuurd.

Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 

 

Bijzondere bijstand, individueel

U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer:

Er sprake is van bijzondere omstandigheden en in het bijzondere geval

De algemene bijstand niet voorziet in de kosten

U geen beroep kunt doen op een andere voorliggende voorziening

U noodzakelijke kosten maakt

Uw eigen middelen ontoereikend zijn

De kosten niet te voorzien waren

Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum.

Alleenstaande 21-pensioengerechtigde leeftijd € 1.226,00 / Gepensioneerd € 1.363,41

Gehuwden/ samenwonenden  € 1.751,43/ Gepensioneerd € 1.847,64

Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.295,00 voor een alleenstaande en € 12.590,00 voor gehuwden/ samenwonenden.

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, vóórdat u de kosten maakt.

o Wanneer u achteraf een aanvraag indient, is bijstand slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. wanneer de noodzaak nog kan worden vastgesteld. Wanneer u nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag bijzondere bijstand indient, loopt u het risico dat de gemeente de kosten niet vergoedt.

U maakt een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'bijzondere bijstand'

Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kostenindicatie van de leverancier mee.

Kwijtschelding Gemeentelijk belasting

Wanneer u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank-, spaartegoeden, auto inkoopwaarde  overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding van lokale belastingen is mogelijk als u voldoet aan de volgende normen:

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders  gelden de volgende netto normbedragen per maand, inclusief,. vakantiegeld: tot pensioen gerechtigde leeftijd      € 1.052.32 voor Pensioengerechtigde  € 1.176.25

Voor echtgenoten gelden de volgende netto normbedragen per maand, inclusief vakantiegeld:

Tot pensioen gerechtigde leeftijd € 1.503,31 voor Pensioengerechtigde  € 1.594,42

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u:

• een auto/motor heeft met een inkoopwaarde van meer dan € 2269,-, tenzij u duidelijk aan kunt tonen dat u deze auto nodig heeft i.v.m. handicap of ziekte. U moet dan een verklaring aanleveren van een huisarts of specialist die duidelijk omschrijft waarom u afhankelijk bent van een auto. Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart dan is dit voor ons ook voldoende bewijs; • over spaargeld beschikt (voor personen geboren in 1934 en eerder geldt een vrij te laten bedrag van € 2269). • een woning met overwaarde bezit.

Let bij het indienen van uw formulier op het volgende

Voorwaarden

U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Afvalstoffenheffing

o Rioolrechten

o Onroerende zaakbelastingen

U kunt bij het waterschap (GBLT) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Zuiveringsheffing

o Verontreinigingsheffing

o Watersysteemheffing ingezetenen

U vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier (PDF).

De gemeente beslist of u recht heeft op kwijtschelding op basis van:

o De hoogte van uw inkomen

o Uw bezittingen

o Een aantal verplichte uitgaven

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522. Voor deze verzoeken geldt namelijk een andere werkwijze en een ander verzoekformulier.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

Landelijke Toeslagen: o.a. Huur / Zorgtoeslag


Informatie en aanvragen zorgtoeslag, kindgebonden budget,

Huurtoeslag en kinderopvangtoeslag


Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. ... Hoeveel toeslag kan ik krijgen? Maak een proefberekening en u weet het. Naar de proefberekening ...

.

Proefberekening toeslagen - Belastingdienst

Wilt u een toeslag aanvragen? En wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp van de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

Informatie Leergeld Meppel:

Alle kinderen mogen meedoen,

want nu meedoen, is straks meetellen!


Als andere instanties u niet kunnen helpen of gemeentelijke regelingen onvoldoende zijn dan is er nog altijd Leergeld Meppel.

Leergeld laat alle kinderen meedoen met binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. Zoals schoolreisje, lidmaatschap sport vereniging, cultuur, schoolspullen  of een fiets als daar geen geld voor is.


Ja, ik wil graag dat mijn kind mee kan doen! U  kunt contact met ons opnemen:    e-mail: info@leergeldmeppel.nl  telefoon: 06 1185 1135  of schrijven naar: postbus 155  7940 AD Meppel


Direct een aanvraag indienen op website www.kindpakket.nl kan natuurlijk ookAlle kinderen mogen meedoen

Hulp bij en ter voorkoming van schulden en financiële problemen

Samen zoeken we naar een oplossing

Groeien de financiële problemen u boven het hoofd en komt u er in uw eentje niet uit? Vraag dan om hulp bij een professionele instantie. Zij kunnen helpen om overzicht te creëren en stapsgewijs samen met u problemen aan te pakken.

Schaamte is een vaak genoemde reden om niet met anderen te praten over financiële problemen en om niet te vragen om hulp. Toch is hulp vragen het beste en vaak het enige wat u kunt doen. Hoe eerder u om hulp vraagt hoe beter, want hoe langer u wacht, hoe meer de schulden zich opstapelen.

Schuldhulpcoach

Blijf niet in je eentje tobben, maar stap naar de schuldhulp coach in Meppel voor advies en hulp. Samen zoeken we naar een oplossing. In Meppel werken we samen met diverse instanties: Welzijn Meppel, Gemeentelijke Kredietbank, Humanitas, Leenfonds Meppel/ Arme Kant van Meppel, MEE Drenthe, SchuldHulp Maatje, Actium, Woonconcept. Uiteraard worden gegevens en informatie vertrouwelijk behandeld.


Contactgegevens                                               De heer Harun Gauri, schuldhulpcoach

Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag

telefonisch via 14 0522 of 06 46857109

e-mail: schuldhulpcoach@meppel.nl

folder en aanmeldformulier(PDF, 65 kB)

U kunt zich ook direct online aanmelden voor een intakegesprek

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht bij de volgende organisaties:Humanitas Thuisadministratie

Soms heb je moeite met het op orde houden van je (financiële) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld brie­ven naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ont­vangt? Wat doe je met lastige rekeningen?

Wanneer u het prettig zou vinden om steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een beroep doen op de activiteit "Thuis­administratie" van Humanitas.

Vrijwilligers

Humanitas heeft in de regio Meppel de werkgroep "Thuisadministratie". Deze bestaat uit vrijwilligers. Zij komen bij u thuis om samen met u de (financiële) administratie te doen. De vrijwilligers nemen niet uw taak over, maar proberen u te helpen. U blijft verantwoordelijk voor uw administratie en maakt uw eigen keuzes. De vrijwilligers hebben ervaring met financieel/administratieve zaken en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Kosten

Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Wel moet u de kosten betalen die u voor uw eigen administratie maakt.

Contact

E-mail: p.groen22@kpnplanet.nl

Telefoonnummer: 06 - 25 51 40 00

www.humanitas.nl/afdeling/meppel-e.o/activiteiten/humanitas-thuisadministratie/
SchuldHulpMaatje


Betrouwbare partner bij schuldhulpverlening


Onze SchuldHulpMaatje helpen mensen om schulden te voorkomen of duurzaam op te lossen.  Maatjes hebben tijd voor persoonlijke aandacht, waarmee hun inzet een waardevolle aanvulling is op de sociale diensten. Bij tijdige tussenkomst kunnen de maatjes helpen om schulden te voorkomen. Schuldhulpmaatje is er ook voor jongeren, die vragen of zorgen hebben over geld, maar zij weten niet goed wie hen daarbij kan helpen. Daarvoor is schuldhulpmaatje met MoneyFit gestart, die jongeren met geldvragen en geldzorgen. Bekijk onze website www.moneyfit.nl

Een SchuldHulpMaatje   

o is professioneel getraind en gecertificeerd. Zijn kennis blijft actueel met het permanente       educatieprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland.

o beschikt over een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG).

o  werkt volgens de landelijke richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland.

De ondersteuning van een vrijwillig maatje helpt mensen om aan de slag te gaan met hun financiën. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de preventie van schulden. Daarmee is SchuldHulpMaatje een waardevolle aanvulling op het totale schuldhulp verleningsaanbod.

Samenwerken loont

Wij ondersteunen het gemeentelijke preventiebeleid en werken samen met de schuldhulpcoach van de gemeente. Ook kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij SchuldHulpMaatje Meppel, wacht niet te lang  als u niet  kunt rond komen en/of  schulden maakt/heeft. Als je ondersteuning aanvraagt kun je het volgende van het SchuldHulpMaatje verwachten:

Brengt overzicht in de financiële situatie

Maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak

Gaat samen met de hulpvrager aan de slag om de schulden weg te werken

Professionele schuldhulpverlening nodig? Het maatje blijft langszij voor ondersteuning

Leert budgetteren en helpt bij gedragsveranderingen

U kunt zich aanmelden voor hulp via de site www.schuldhulpmaatje.nl/meppel of te mailen naar een van onze twee coördinatoor: mevrouw Tea Timmer teatimmer.schuldhulpmaatje@gmail.com.

Informatiepunt, ook wel VIA - spreekuur (Voorlichting Informatie en Advies).VIA op afspraak Meppel


Het leven is soms knap ingewikkeld: lastige formulieren, ingewikkelde wetten en digitale wirwar. Maar ook als uw situatie wijzigt: verlies van baan, uw gezondheid, pensioen, scheiding en opgroeiende kinderen. Wie heeft er nog overzicht?


Met al deze vragen kunt u een afspraak maken om bij ons langskomen op het VIA, voor Voorlichting Informatie en Advies. Dan staan er vrijwilligers voor u klaar om u verder te helpen. Soms concreet door een (digitaal) formulier in te helpen vullen, soms met een helpend gesprek of door u door te verwijzen. En als ook wij het niet weten, helpen we u verder zoeken!


Bel met 085 273 1444 en maak een afspraak voor het eerstvolgende spreekuur:

Dinsdag 09:30 – 11:30 uur De Poele (Haveltermade)

Woensdag 13.30 – 15.30 uur De Koeberg (Koedijkslanden)

Donderdag 16.30 – 18.00 uur Wijkpunt OosterboerDe vrijwilligers worden ondersteund door Welzijn MensenWerk.

Voor meer informatie:
085 273 1444
info@welzijnmw.nl.

Leenfonds Meppel

Het Leenfonds wil u in een vroegtijdig stadium helpen bij een onverwachte rekening of nota, doormiddel van een renteloze lening.

Dit om te voorkomen dat u een grotere schuld zou kunnen opbouwen. U kunt dit onder voorwaarden aanvragen, waarbij een maximumbedrag wordt gehanteerd, zodat het geleende bedrag in maximaal 36 maanden terugbetaald kan worden.  

Dit naar draagkracht en rekening houdend met de beslagvrije voet.

      Een aanvraag kunt u per email melden info@leenfondsmeppel.nl of telefonisch via 06 1300 17 71 waarbij u uw telefoonnummer inspreekt in een antwoordapparaat.

U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld om een afspraak te maken.

Meer informatie vindt u op www.leenfondsmeppel.nl

Het Leenfonds is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Gemeente Meppel en Stichting Waarborgfonds Meppel


Deze brochure wordt u aangeboden door de                       werkgroep Arme Kant Meppel


Informatie werkgroep

Arme Kant van Meppel

www.armekantmeppel.nl

Emailadres Voorzitter : info@armekantmeppel.nl


Wanneer u in aanmerking wilt komen voor onze activiteiten, kunt u een aanmeld formulier aanvragen via:

armekantmeppel.acties@gmail.com


Als u onze activiteiten, wilt ondersteunen kunt u dit doen via aanmelding.

armekantmeppel@gmail.com

Bankrekening Arme Kant Meppel

NL 84 RABO 0341 8578 74

Zie ook informatie Facebook: @armeKantmeppelinfo

Te volgen via Twitter: #ArmeKant

Telefoonnummer: 06 1310 6224 - Antwoord apparaat


Postadres: St. Arme kant van Meppel

Lepelaar 44 7943 SH Meppel


Heeft u een laag inkomen?


Dan heeft u misschien recht op aanvullende regelingen

Of

Op kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen


Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is.

Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen en beperkt vermogen.


In de brochure leest u waarvoor u in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en hoe u aanvraagt


 Zie ook onder de WERK en INKOMEN  van de gemeentelijke websiteInhoud:


Info Arme Kant van Meppel


Fonds Deelnamen Maatschappelijke Activiteiten FDMA


Regeling Participatie Schoolgaande Kinderen


Kindsupport.  Alle kinderen mogen meedoen!


Laptopregeling schoolgaande kinderen


Tegemoetkoming meerkosten W.M.O. ondersteuning                                                  


Bijzondere bijstand, Schoolkosten MBO Leerlingen


Individuele inkomenstoeslag


Bijzondere bijstand, individueel


Kwijtschelding gemeentelijke belasting  


Landelijke toeslagen / Info Leergeld


Hulp bij schulden


Humanitas Thuisadministratie


Schuldhulp Maatjes


Voorlichting, Informatie en Advies (VIA-spreekuur)


Leenfonds Meppel


Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten:                                                         INHOUD

Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten, zoals

Contributies van (sport)verenigingen

Abonnement zwembad

Bezoek aan musea, theater, dierentuin, bioscoop, e.d.

Bibliotheek

Krantenabonnement

NS-voordeelurenkaart

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

Volwassen € 150,00

Kinderen tot 18 jaar € 100,00

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

U woont in de gemeente Meppel

U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel)

Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum voor uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 53.100,00.

Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen

Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 277,44 € 6.295,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1123,83 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1605,48 € 12.590,00

Alleenstaande in inrichting verblijvend € 389,85 € 6.295,00

Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1.249,79 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1693,67 € 12.590,00

1 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u in het stadhuis kunt verkrijgen Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u bij de aanvraag bewijsstukken van uw inkomen en vermogen aan.

De gemeente controleert steekproefsgewijs of de kosten waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Bewaart u daarom betalingsbewijzen van uw uitgaven.

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding over op uw bank- of girorekening.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd,

Via Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 of

Is ook via de website van de gemeente te downloaden:


Regeling participatie schoolgaande kinderen:                                             INHOUD

Vaak wordt er voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd. Dit is voor mensen met een laag inkomen soms erg lastig. Om het mogelijk te maken dat uw kind / kinderen toch kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten, kunt u een beroep doen op de Regeling participatie schoolgaande kinderen.

De regeling betreft een vergoeding voor de kosten van schoolactiviteiten, zoals een schoolreisje, schoolkamp of excursie. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed tot aan een maximum van:

€ 200,00 voor een kind op de basisschool of

€ 250,00 voor een kind op het voortgezet onderwijs

Voorwaarden

Om een beroep op de regeling te kunnen doen, gelden de volgende voorwaarden:

U woont in de gemeente Meppel

U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs

Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan een schoolactiviteit

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.

Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum in uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt niet meer dan € 53.100,00.

Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen

Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 298,04 € 6.295,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1207,29 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1724,71 € 12.590,00

Alleenstaande in inrichting verblijvend € 415,27 € 6.295,00

Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1350,06 € 6.295,00

Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1831,84 € 12.590,00

1 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kind Support Meppel:                                                                                     INHOUD

Ieder kind doet mee!

Spullen voor school, hobby's, een laptop, fiets of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel helpt!

Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Kind Support Meppel is er speciaal voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen!

Wil je gebruik maken van Kindsupport?
Een aanvraag doen is heel makkelijk. Vul het digitale aanvraagformulier in. Nadat wij de aanvraag ontvangen hebben, neemt een vrijwilliger contact met u op. Komt u in aanmerking? Dan zorgen wij voor een goede afhandeling!

Website kindsupportmeppel.nl


Binnen Kindsupport Meppel werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Leergeld Meppel, Kinderhulp, Jarige Job, Welzijn Mensenwerk en de Gemeente Meppel hebben als doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente Meppel, waarvan de ouder(s) niet veel geld te besteden hebben, te helpen.

Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen mee doen! Dat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten, een laptop voor school kunnen krijgen, hun zwemdiploma kunnen halen of naar muziekles kunnen.

Alle kinderen mogen meedoen!

Laptopregeling schoolgaande kinderen:                                                      INHOUD

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen.De tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Aanvragen

Vraag de tegemoetkoming aan vóórdat u een laptop aanschaft. U moet een aanvraag bijzondere bijstand doen. U kunt dit formulier afhalen op het Stadhuis of aanvragen via 14 0522. 

Vermeld dat het om een laptop voor een scholier gaat en vul de de naam / geboortedatum en school van uw kind in.

U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt.

U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of direct online

Meesturen

Kopieën recente inkomensgegevens en uw vermogen mee als deze gegevens niet bij ons bekend zijn

Offerte van de laptop mee en een bewijs dat dit voldoet aan wat de school voorschrijft.

Voorwaarden

Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.

Alleenstaande € 1123,83 Gehuwde/Samenwonende € 1.605.48

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.839,00 voor een alleenstaande en  € 2.627,14 voor gehuwden/ samenwonenden.

Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522


Tegemoetkoming meerkosten

Wet maatschappelijke ondersteuning:                                           INHOUD

Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u een blijvende beperking of psychische problemen hebt. Dus als u gebruik maakt van een rolstoel, als u ondersteuning ontvangt bij het huishouden of als u gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding. Met andere woorden u moet voldoen aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De meerkosten moeten worden gemaakt in relatie met uw beperking in zelfredzaamheid of participatie.

Er is geen vergoeding mogelijk als u in een inrichting verblijft met een indicatie volgens de Wet langdurige zorg of als een eerdere aanvraag voor maatwerk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is afgewezen.

Vergoeding kosten

U kunt een aanvraag indienen voor:

1. Extra kosten van maaltijden, als u zelf niet meer kan koken en wel zelfstandig woont. Mensen die niet meer zelf kunnen koken maken vaak gebruik van tafeltje dekje of van magnetronmaaltijden.

2. Extra kosten voor speciale kleding, als u gebruik maakt van een rolstoel. Met aangepaste kleding wordt uw zelfredzaamheid en soms de fysieke belasting van uw zorgverleners tijdens dagelijkse handelingen van aan- en uitkleden verbeterd. Er is  op maat gemaakte kleding te koop met een perfecte pasvorm en zitcomfort in de rolstoel. Deze kleding is duurder dan de confectiekleding.

3. Extra kosten van sportactiviteiten. Bent u lid van een sportvereniging en reist u bijvoorbeeld voor uw rolstoelbasketbal iedere week naar Zwolle? Dan kunt u het lidmaatschapsbewijs en een reiskostenoverzicht toevoegen.

4. Andere kosten voor maximaal één andere categorie die hier boven nog niet is genoemd

Niet in aanmerking komen kosten die vergoed kunnen worden door andere instanties. Bijvoorbeeld vergoedingen door zorgverzekeraar, zoals verstelbaar bed of speciale matras bij bedlegerigheid, Belastingdienst, zoals dieetkosten, UWV, zoals reiskosten of aanpassing auto voor werk of opleiding, werkgever, zoals aanpassingen van de werkplek of door de gemeente Meppel via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Ook wordt geen tegemoetkoming verstrekt voor kosten die in het verleden zijn wegbezuinigd door andere instanties en eigen bijdrage/eigen risico.

Hoogte tegemoetkoming

U kunt één aanvraag indienen voor de vier categorieën. In totaal voor maximaal € 2.000 per persoon per jaar.

Werkwijze

U kunt een aanvraagformulier opvragen via postbus@meppel.nl. Aanvragen kan ook bij het Wmo+loket van de gemeente Meppel via telefoon 14 0522 of van maandag t/m vrijdag van 9. 30-13.30 uur & woensdag ook van 13.30-15.00 uur in het Stadhuis. Wilt u niet wachten? Maak dan online een afspraak.

U moet aantonen dat er meerkosten zijn. Lever bij uw aanvraag bewijsstukken in. U kunt gratis 'kopieën' van de gemaakte kosten laten maken in het Stadhuis.

Na uw aanvraag vindt beoordeling plaats.

Tip

Vraag bij twijfel alstublieft aan! De gemeente Meppel wil een duidelijk beeld krijgen van de meerkosten die mensen hebben. De regeling kan zo de komende jaren beter worden afgestemd op de behoefte van de inwoners.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522


Bijzondere bijstand, schoolkosten  MBO leerlingen:                                  INHOUD

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de schoolkosten.

Vanuit het ministerie van OCW zijn aan de onderwijsinstellingen extra middelen beschikbaar gesteld voor de tegemoetkoming in de schoolkosten.

Veel scholen laten de uitvoering van deze regeling over aan Stichting Leergeld.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de onderwijsinstelling die uw zoon of dochter bezoekt.

Voorwaarden

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum (zie inkomenstabel)

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 12.040,00

Is uw inkomen iets hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding. Uw eigen draagkracht is vastgesteld op 50% van uw inkomen boven de inkomensgrens.

Zijn de jaarkse schoolkosten hoger dan uw eigen draagkracht, dan kunt u dat deel vergoed krijgen.

Wanneer de schoolkosten € 1.000,00 per jaar bedragen, heeft u recht op een vergoeding van € 400,00 (€ 1.000,00 - € 600,00).

Meest voorkomende inkomensgrenzen.            

De  genoemde bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld                                                                                                                                                         

Uw situatie Inkomen

Alleenstaande ouder – geen kostendeler € 1.207,29

Gehuwden/ samenwonenden – geen kostendeler € 1.724,71

Individuele inkomenstoeslag:                                                         INHOUD

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Meppel die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

Hoogte toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 425,- per huishouden per jaar. De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U woont in de gemeente Meppel.

U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

U ontvangt minimaal 3 jaar een inkomen van maximaal 105% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel).

Uw eigen vermogen bedraagt minder dan het maximaal toegestane bedrag voor uw situatie (zie tabel).

De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden.

U heeft geen zicht op inkomensverbetering.

Pensioengerechtigden komen niet in aanmerkingen voor de individuele inkomenstoeslag.

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Overzicht inkomensgegevens

Uw situatie Inkomen1

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd– geen kostendeler € 1072,75

Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1532,50

maximaal 105% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing. Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

Personen van 18 – 21 jaar

Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;

Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer).

Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 110%

Tweepersoons huishouden € 766,25

Driepersoons huishouden € 664,08

Vier persoons huishouden € 613.00

Meer informatie en aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u bij de balie kunt afhalen of dat u op verzoek wordt toegestuurd.

Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 

Bijzondere bijstand, individueel:                                                    INHOUD

U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer:

Er sprake is van bijzondere omstandigheden en in het bijzondere geval

De algemene bijstand niet voorziet in de kosten

U geen beroep kunt doen op een andere voorliggende voorziening

U noodzakelijke kosten maakt

Uw eigen middelen ontoereikend zijn

De kosten niet te voorzien waren

Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum.

Alleenstaande 21-pensioengerechtigde leeftijd € 1.226,00 / Gepensioneerd € 1.363,41

Gehuwden/ samenwonenden  € 1.751,43/ Gepensioneerd € 1.847,64

Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.295,00 voor een alleenstaande en € 12.590,00 voor gehuwden/ samenwonenden.

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, vóórdat u de kosten maakt.

o Wanneer u achteraf een aanvraag indient, is bijstand slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. wanneer de noodzaak nog kan worden vastgesteld. Wanneer u nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag bijzondere bijstand indient, loopt u het risico dat de gemeente de kosten niet vergoedt.

U maakt een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'bijzondere bijstand'

Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kostenindicatie van de leverancier mee.

Kwijtschelding Gemeentelijk belasting:                                         INHOUD

Wanneer u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank-, spaartegoeden, auto inkoopwaarde  overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding van lokale belastingen is mogelijk als u voldoet aan de volgende normen:

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders  gelden de volgende netto normbedragen per maand, inclusief,. vakantiegeld: tot pensioen gerechtigde leeftijd      € 1.052.32 voor Pensioengerechtigde  € 1.176.25

Voor echtgenoten gelden de volgende netto normbedragen per maand, inclusief vakantiegeld:

Tot pensioen gerechtigde leeftijd € 1.503,31 voor Pensioengerechtigde  € 1.594,42

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u:

• een auto/motor heeft met een inkoopwaarde van meer dan € 2269,-, tenzij u duidelijk aan kunt tonen dat u deze auto nodig heeft i.v.m. handicap of ziekte. U moet dan een verklaring aanleveren van een huisarts of specialist die duidelijk omschrijft waarom u afhankelijk bent van een auto. Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart dan is dit voor ons ook voldoende bewijs; • over spaargeld beschikt (voor personen geboren in 1934 en eerder geldt een vrij te laten bedrag van € 2269). • een woning met overwaarde bezit.

Let bij het indienen van uw formulier op het volgende

Voorwaarden

U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Afvalstoffenheffing

o Rioolrechten

o Onroerende zaakbelastingen

U kunt bij het waterschap (GBLT) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Zuiveringsheffing

o Verontreinigingsheffing

o Watersysteemheffing ingezetenen

U vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier (PDF).

De gemeente beslist of u recht heeft op kwijtschelding op basis van:

o De hoogte van uw inkomen

o Uw bezittingen

o Een aantal verplichte uitgaven

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522. Voor deze verzoeken geldt namelijk een andere werkwijze en een ander verzoekformulier.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522


Landelijke Toeslagen: o.a. Huur / Zorgtoeslag:                                            INHOUD

Informatie en aanvragen zorgtoeslag, kindgebonden budget,

Huurtoeslag en kinderopvangtoeslag

Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. ... Hoeveel toeslag kan ik krijgen? Maak een proefberekening en u weet het. Naar de proefberekening ...

.

Proefberekening toeslagen - Belastingdienst

Wilt u een toeslag aanvragen? En wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

Informatie Leergeld Meppel:

Alle kinderen mogen meedoen,

want nu meedoen, is straks meetellen!


Als andere instanties u niet kunnen helpen of gemeentelijke regelingen onvoldoende zijn dan is er nog altijd Leergeld Meppel.

Leergeld laat alle kinderen meedoen met binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. Zoals schoolreisje, lidmaatschap sport vereniging, cultuur, schoolspullen  of een fiets als daar geen geld voor is.


Ja, ik wil graag dat mijn kind mee kan doen! U  kunt contact met ons opnemen: e-mail: info@leergeldmeppel.nl  telefoon: 06 1185 1135  of schrijven naar: postbus 155  7940 AD Meppel


Direct een aanvraag indienen op website www.kindpakket.nl kan natuurlijk ook


Alle kinderen mogen meedoen


Hulp bij en ter voorkoming van schulden en financiële problemen:          INHOUD

Samen zoeken we naar een oplossing

Groeien de financiële problemen u boven het hoofd en komt u er in uw eentje niet uit? Vraag dan om hulp bij een professionele instantie. Zij kunnen helpen om overzicht te creëren en stapsgewijs samen met u problemen aan te pakken.

Schaamte is een vaak genoemde reden om niet met anderen te praten over financiële problemen en om niet te vragen om hulp. Toch is hulp vragen het beste en vaak het enige wat u kunt doen. Hoe eerder u om hulp vraagt hoe beter, want hoe langer u wacht, hoe meer de schulden zich opstapelen.

Schuldhulpcoach

Blijf niet in je eentje tobben, maar stap naar de schuldhulp coach in Meppel voor advies en hulp. Samen zoeken we naar een oplossing. In Meppel werken we samen met diverse instanties: Welzijn Meppel, Gemeentelijke Kredietbank, Humanitas, Leenfonds Meppel/ Arme Kant van Meppel, MEE Drenthe, SchuldHulp Maatje, Actium, Woonconcept. Uiteraard worden gegevens en informatie vertrouwelijk behandeld.


Contactgegevens                                               

De heer Harun Gauri, schuldhulpcoach

Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag

telefonisch via 14 0522 of 06 46857109

e-mail: schuldhulpcoach@meppel.nl

folder en aanmeldformulier(PDF, 65 kB)

U kunt zich ook direct online aanmelden voor een intakegesprek

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht bij de volgende organisaties:


Humanitas Thuisadministratie:                                                       INHOUD

Soms heb je moeite met het op orde houden van je (financiële) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld brie­ven naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ont­vangt? Wat doe je met lastige rekeningen?

Wanneer u het prettig zou vinden om steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een beroep doen op de activiteit "Thuis­administratie" van Humanitas.

Vrijwilligers

Humanitas heeft in de regio Meppel de werkgroep "Thuisadministratie". Deze bestaat uit vrijwilligers. Zij komen bij u thuis om samen met u de (financiële) administratie te doen. De vrijwilligers nemen niet uw taak over, maar proberen u te helpen. U blijft verantwoordelijk voor uw administratie en maakt uw eigen keuzes. De vrijwilligers hebben ervaring met financieel/administratieve zaken en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Kosten

Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Wel moet u de kosten betalen die u voor uw eigen administratie maakt.

Contact

E-mail: p.groen22@kpnplanet.nl

Telefoonnummer: 06 - 25 51 40 00

www.humanitas.nl/afdeling/meppel-e.o/activiteiten/humanitas-thuisadministratie/


SchuldHulpMaatje:                                                                          INHOUD

Betrouwbare partner bij schuldhulpverlening


Onze SchuldHulpMaatje helpen mensen om schulden te voorkomen of duurzaam op te lossen.  Maatjes hebben tijd voor persoonlijke aandacht, waarmee hun inzet een waardevolle aanvulling is op de sociale diensten. Bij tijdige tussenkomst kunnen de maatjes helpen om schulden te voorkomen. Schuldhulpmaatje is er ook voor jongeren, die vragen of zorgen hebben over geld, maar zij weten niet goed wie hen daarbij kan helpen. Daarvoor is schuldhulpmaatje met MoneyFit gestart, die jongeren met geldvragen en geldzorgen. Bekijk onze website www.moneyfit.nl


Een SchuldHulpMaatje   

o is professioneel getraind en gecertificeerd. Zijn kennis blijft actueel met het permanente educatieprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland.

o beschikt over een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG).

o  werkt volgens de landelijke richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland.

De ondersteuning van een vrijwillig maatje helpt mensen om aan de slag te gaan met hun financiën. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de preventie van schulden. Daarmee is SchuldHulpMaatje een waardevolle aanvulling op het totale schuldhulp verleningsaanbod.


Samenwerken loont

Wij ondersteunen het gemeentelijke preventiebeleid en werken samen met de schuldhulpcoach van de gemeente. Ook kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij SchuldHulpMaatje Meppel, wacht niet te lang  als u niet  kunt rond komen en/of  schulden maakt/heeft. Als je ondersteuning aanvraagt kun je het volgende van het SchuldHulpMaatje verwachten:

Brengt overzicht in de financiële situatie

Maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak

Gaat samen met de hulpvrager aan de slag om de schulden weg te werken

Professionele schuldhulpverlening nodig? Het maatje blijft langszij voor ondersteuning

Leert budgetteren en helpt bij gedragsveranderingen

U kunt zich aanmelden voor hulp via de site www.schuldhulpmaatje.nl/meppel of te mailen naar een van onze twee coördinatoor: mevrouw Tea Timmer teatimmer.schuldhulpmaatje@gmail.com.


Informatiepunt, ook wel VIA - spreekuur                                                       INHOUD

(Voorlichting Informatie en Advies):

VIA op afspraak Meppel


Het leven is soms knap ingewikkeld: lastige formulieren, ingewikkelde wetten en digitale wirwar. Maar ook als uw situatie wijzigt: verlies van baan, uw gezondheid, pensioen, scheiding en opgroeiende kinderen. Wie heeft er nog overzicht?

Met al deze vragen kunt u een afspraak maken om bij ons langskomen op het VIA, voor Voorlichting Informatie en Advies. Dan staan er vrijwilligers voor u klaar om u verder te helpen. Soms concreet door een (digitaal) formulier in te helpen vullen, soms met een helpend gesprek of door u door te verwijzen. En als ook wij het niet weten, helpen we u verder zoeken!

Bel met 085 273 1444 en maak een afspraak voor het eerstvolgende spreekuur:

Dinsdag 09:30 – 11:30 uur De Poele (Haveltermade)

Woensdag 13.30 – 15.30 uur De Koeberg (Koedijkslanden)

Donderdag 16.30 – 18.00 uur Wijkpunt Oosterboer

De vrijwilligers worden ondersteund door Welzijn MensenWerk.

Voor meer informatie:
085 273 1444
info@welzijnmw.nl

Leenfonds Meppel:                                                                         INHOUD

Het Leenfonds wil u in een vroegtijdig stadium helpen bij een onverwachte rekening of nota, doormiddel van een renteloze lening.

Dit om te voorkomen dat u een grotere schuld zou kunnen opbouwen. U kunt dit onder voorwaarden aanvragen, waarbij een maximumbedrag wordt gehanteerd, zodat het geleende bedrag in maximaal 36 maanden terugbetaald kan worden.  

Dit naar draagkracht en rekening houdend met de beslagvrije voet.

Een aanvraag kunt u per email melden info@leenfondsmeppel.nl of telefonisch via 06 1300 17 71 waarbij u uw telefoonnummer inspreekt in een antwoordapparaat.

U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld om een afspraak te maken.

Meer informatie vindt u op www.leenfondsmeppel.nl


Het Leenfonds is mogelijk gemaakt door bijdragen van: Gemeente Meppel en Stichting Waarborgfonds Meppel


Deze brochure wordt u aangeboden door de werkgroep Arme Kant Meppel