Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2019 aanmelden Leenfonds Schuldhulpmaatje Kind Support Humanitas Werk en Inkomen Regelingen 2020 ANBI


                                         Stichting Arme Kant van Meppel

                                                      Jaarverslag 2019
                                                      Van Werkgroep naar StichtingIn 1992 werd de werkgroep Arme Kant van Meppel gevormd. Tot dan toe maakte dit deel uit van de Raad van Kerken. Het begon in feite met het herverdelen van kerstpakketten. Ze werden ingebracht door werkende Meppelers en uitgedeeld aan de sociaal zwakkeren in de gemeente.


In de loop der jaren werden er meer acties gehouden en werd de doelstelling ruimer dan pure ondersteuning: op verschillende manieren kwam de Werkgroep op voor de belangen van de minima in de gemeente Meppel, bijvoorbeeld door de lokale politiek kritisch te volgen.


Maar het zijn toch vooral de diverse activiteiten die de ‘Arme Kant’ bekend maken en er voor zorgen dat ook deze doelgroep  mee kan doen met de samenleving in Meppel.


In 2019 wordt de werkgroep ondergebracht in een stichting. Daarmee is de verantwoording van de activiteiten alsook van de financiële huishouding formeel vastgelegd en geregeld. De  stichting is geaccepteerd als algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Giften zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


In het bestuur van de stichting namen de leden van de werkgroep plaats. In 2019 werd het voorzitterschap door de heer H. Rous overgedragen aan de heer J.H. Bloksma. De heer H. Rous is penningmeester geworden, het secretariaat wordt beheerd door de heer K.D. Stoer en mevrouw A.M.G. van Dam-Kinds en de heer W.N. Middelkoop zijn de bestuursleden die het bestuur compleet maken.  

                                                             

                                                                    De DoelgroepDe stichting heeft als doel zich in brede zin in te zetten voor de minima van de gemeente Meppel. Om deze te bereiken werd tot en met 2018 in een door de gemeente aan de minima geschreven brief werd verwezen op de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van de Arme Kant. Nu de gemeente dit niet meer doet, hoewel dit volgens de stichting niet in de weg wordt gestaan door de privacywet, heeft de stichting zelf de doelgroep weer in kaart moeten brengen. Door de naamsbekendheid en de wens mee te kunnen doen aan haar activiteiten zijn er intussen al weer ruim 650 gezinnen geregistreerd bij de stichting.

Waarschijnlijk zijn er echter meer inwoners die met een minimaal inkomen moeten zien rond te komen, dus is het jammer dat de gemeente gestopt is met de jaarlijkse persoonlijke benadering met informatie over onder andere de Arme Kant.   

De doelgroep wijzigt voortdurend, jaarlijks laat ongeveer 30% zich uitschrijven maar melden zich weer andere inwoners.


                                                     

                                                            SamenwerkingNaast de  ondersteuning door  Welzijn Mensenwerk in 2019 dient vermeld te worden dat de Protestantse Kerk gratis vergaderruimte beschikbaar stelt, zodat er weinig tot geen kosten zijn gemaakt.

Er is in allerlei vormen overleg geweest met zowel de gemeente als met partnerorganisaties.

Met de wethouder sociaal domein is een periodiek overleg (om de drie maanden) in het leven geroepen en daarnaast is gesproken met de Adviesraad Sociaal Domein Meppel,

met Kindsupport Meppel en zijn er nauwe contacten met de Mensa, de Poele, stichting Present en de Bibliotheek, maar ook met bijvoorbeeld het Leenfonds, de Kerk etc.


Voor de activiteiten is natuurlijk geld nodig en naast de vele giften van particulieren maken we gebruik van fondsen en is er in december elk jaar ook een uitgebreide actie om geld in te zamelen om de kerstactie te bekostigen.


                                             

                                         


                                        Informatie en belangenbehartigingDe Arme Kant bracht, net als in de voorgaande jaren, ook in 2019 een brochure uit met daarin opgesomd alle minimaregelingen die in de gemeente Meppel beschikbaar zijn, alsmede alle organisaties waartoe men zich kan wenden.

Dat dit een succes was blijkt wel uit het feit dat de gemeente voor 2020 een eigen informatieboekje uit heeft gebracht.  


De Arme Kant heeft een pagina op facebook waarop informatie wordt verstrekt aan de doelgroep. Zo ook in 2019. Bijvoorbeeld dat de kinderen zonder kosten naar de tandarts konden, dat men voor laptops gebruik kon maken van Kindsupport of de stichting Leergeld etc.


De Arme Kant heeft de gemeente kritisch gevolgd en dat uitte zich vooral in het bevragen van de gemeenteraad over de besteding van de Klijnsmagelden en de (subsidie ter vervanging van) de WTCG-gelden. De Arme Kant had de indruk dat dit niet ten goede kwam aan de minima maar deels in de algemene middelen opging.

Er is verder een presentatie gegeven bij de Ouderenbond en meegewerkt aan een door de FNV georganiseerde avond in oktober 2019 in Havelte over armoedebestrijding.       

                                                                  Activiteiten- Een dagje uit naar Slagharen.

     Al 18 jaar kunnen gezinnen met kinderen tegen een sterk gereduceerde prijs een leuke  dag   

    uit naar Attractiepark Slagharen.  Voor het vervoer stelt Boerhof een bus ter beschikking.

     In 2019 noteerde de werkgroep 695 deelnemers.- Zwemmen in Bad Hesselingen.

Dankzij sponsoring door Bad Hesselingen Meppel was het mogelijk om gezinnen met jonge kinderen dagje spetterend zwem- en speelplezier aan te bieden, tijdens de zomer en kerstvakantie, waardoor ze ook gebruik kunnen van deze mooie Meppeler accommodatie

In 2019 waren er in de zomervakantie  1976 deelnemers en in de  Kerstvakantie 976.- Vakantie. Weekend/midweek

Dank zij sponsoring van de Rotary  Meppel was het mogelijk om, in het laagseizoen, een midweek of weekend weg op een vakantiepark aan te bieden aan 42 gezinnen.-   Schouwburg Ogterop

Dankzij medewerking van de directie kunnen deelnemers op zeer voordelige wijze een          voorstelling bezoeken. Zo hebben er gemiddeld 5 deelnemers een bezoek gebracht aan  diverse voorstellingen.- Kerstactie. 2019

Aan 660 Huishoudens met een laag inkomen zijn  voor de decembermaand  waardebonnen ad € 30,00 aangeboden die besteed konden worden bij een plaatselijke supermarkt.                                                        

Financieel overzicht activiteiten 2019 Arme Kant van Meppel

     

Inkomsten:                                                                                                   Uitgaven:     

Activiteiten 2019:                                                                                        Activiteiten 2019:   

Dagje Slagharen     

Eigenbijdragen:  659 x € 2,50                         1.657,50                                Slagharen 670 x 9,25                 6.197,50   

Dagje Bad Hesselingen     

Eigenbijdragen: 1976 x € 1,00                        1.976,00                                Bad Hesselingen 1976 x 3,00    5.928,00    

Mid  /Weekend Beerze Bulten     

Eigenbijdragen:40 x € 25,00                           1.000,00                                Beerze Bulten 41 X € 25,00       1.025,00         

Avondje uit Ogterop     

Eigenbijdragen: 390 x € 2,50                             976,50                               Ogterop                                          979,00           

     

Donaties 2019                                                                                            Kerstactie 2019                       24.218,28   

 Donaties Particulieren                                   9.248,34                               660 Cadeaukaarten a € 35,00   

 Donaties Fondsen / Bedrijven                     23.777,15                               Jumbo / Coop / Albert Hein   

 o.a.Waarborgfonds / Burgerweeshuis                                                      Diverse kosten MC / Kopy    

St. Gezongheidzorg  / Rabobank      

Stad&Esch / Dingstede / 40 jarig Jubl                                                        Brochure Gem. Regelingen            399,45  

Groene Schuur / Noorderboog     

Sch. Gem. ZW Drenthe / Smeets Adv                                                       Diverse kosten o.a.Adm / Bank       989,18  

PGM Meppel / Diac.Geref. Vrij Gem.     

Dia. Herv.Geref.Kolderv / Boom Uitg                                                         Positief Saldo 2019                        869,03  

Nw. Zorg Meppel / Diversi Food     

Fok.Ver. Nut&Genoegen / Boerhof     

Rotary Meppel / Bad Hesselingen     

Schouwburg Ogterop     

Statiegeld bakken AH. / Jumbo                      1.691,95     

Subsidie gemeente Meppel                          278,00     

     

                                                                      40.605,44                                                                                 40.605,44